कारखाना भ्रमण

कार्यालय चित्रहरु

office01
office02
office03
office04

कार्यशाला चित्रहरु

workshop21
workshop0
workshop15
workshop19
workshop16
workshop13
workshop3
workshop5
workshop8
workshop6
workshop20
workshop18
workshop17

योग्यता प्रमाणपत्र

ISO 13485
certificat1
CE

+86 15 १9 10 १०6२7575759